header image

Povestea vie?ii telenovelistice dar nefericite a lui Raj înfiatul

Posted by: | 29 mai 2010 | No Comment |

Articol publicat in: Divertisment


La 19 ani câ?i avea, pe Raj îl enervau multe lucruri. În primul rând prenumele, pentru c? era convins de faptul c? idio?ii de p?rin?i se uitaser? grup la filme indiene cu Raj Kapoor. În al doilea rând, îl enerva c? aflase de aproape un an c? e înfiat. Chestia asta mergea mân? în mân? cu dorin?a, pe care  nu o considera deloc anormal?, de a o pune cu fata p?rin?ilor s?i adoptivi, Izabela, care era doar cu trei ani mai mare decât el.

I se pusese pata la o lun? dup? ce aflase c? nu e frate-su, mai ales c? “prin?esa palatului”, cum îi pl?cea s? îi spun? ca s? î?i bat? joc de ea, îl incita cu tot felul de pove?ti porcoase despre fanteziile ei sexuale în care Raj era unul dintre personaje. În plus, considera o nedreptate c? “sor?-sa” avea un prenume a?a frumos, de?i era o proast? ?i o curv? cum rar îi mai fusese dat s? vad?.

Al treilea lucru care îl scotea din min?i era lipsa complet? de perspectiv? pe care începuse s? o simt? de ceva timp. Banii nu-i lipseau pentru c? taic?-su adoptiv era mare director într-un minister ?i comisioanele curgeau gârl?, iar “maic?-sa” avea trei baruri în centrul ora?ului. În acest context, pe care unii l-ar considera favorabil, Raj ?tia c? c? nu va avea niciodat? motiva?ia s? înve?e la ?coal? ?i nici s? se apuce de o afacere, pentru c? deja familia lui adoptiv? avea atâ?ia bani în banc? încât putea s? stea acas? trei vie?i. Realizase c? nu î?i dorea nimic pe termen mediu ?i lung ?i asta îl enerva cel mai mult.

Într-o sâmb?t? sear? îns?, în timp ce pierdea timpul  într-unul dintre localurile “maic?-sii”, prin fumul de ?igar?, la una din mese, observ? pe Izabela care se hlizea în compania unora pe care le mai v?zuse pân? atunci.  Hot?rât s? o fac? de rahat pe “sor?-sa”, pentru care putea s? garanteze c? e beat?, se apropie de mas?. Aduse cu el ?i cu un pahar cu ap? pe care i-l puse în fa?? Izabelei, precizând pe un ton ridicat c? dup? atâta votc? ar trebui s? bea ni?te ap? pentru a evita usturimile.

Dup? cum nu se a?tepta, “sor?-sa” nu l-a înjurat, ci dimpotriv?, l-a invitat s? le cunoasc? pe cele trei. A?a a aflat c? Ruxandra, Paula ?i  Mirabela sunt noile colege ale Izabelei de la cursul de Prostie Comparat?.  Raj s-a blocat când a aflat c? exist? a?a ceva ?i a fost ?i mai surprins de faptul c? tâmpita de “sor?-sa” frecventeaz? astfel de cursuri. Dac? Ruxandra ?i Paula nu i s-au p?rut departe de Izabela prin ceea ce spuneau, Mirabela care, de?i nu ar?ta, era trecut? bine de 35 de ani l-a f?cut într-un sfert de or? de discu?ie s? simt? presiune în stomac ?i nu numai acolo.

“Doamna” avea o pereche de ochi negri unde puteai s? te pierzi în câteva secunde, o talie de furnic? ?i ni?te picioare care p?reau c? sunt primite cadou. În aceste condi?ii aten?ia lui Raj a devenit brusc maxim?, ?i cum nu a fost dezam?git nici de intelectul acesteia, a fost interesat s? afle c? la curs înv???ceilor le sunt prezentate pe larg cele peste 1000 de forme pe care prostia omeneasc? le-a îmbr?cat de la începuturile istoriei pân? în prezent. La un moment dat chiar a întrebat în batjocor? dac? Izabela nu face un capitol separat, dar M?d?lina i-a explicat calm c? profesorul de prostologie nu apucase înc? s? le prezinte aspectele prostiei contemporane.

Raj a fost convins înc? din acea sear? c? trebuie s? se mai vad? cu Mirabela. Uitase de perversiunile pe care dorea s? i le aplice Izabelei ?i a invitat-o pe “doamn?” în ora?, de data asta f?r? suita de tembele. A fost pl?cut impresionat când aceasta a acceptat f?r? s? stea pe gânduri. Ca s? nu par? obsedat, Raj a nu a mai rugat-o s? îi povesteasc? de la curs, dar a fost dat pe spate când a aflat c? pe Mirabela o interesau, ca ?i pe el, no?iuni de fizic? teoretic? ?i astronomie. Mirabela a fost deasemenea impresionat? de inteligen?a tân?rului ?i, cum nici fizic nu era de lep?dat, dup? o s?pt?mân? l-a invitat la ea acas?, la o “cafea”.

Era îndr?gostit ?i i se p?rea c? “Doamna” era singura fiin?? minunat? pe care “sor?-sa” cea tâmpit? i-o scosese în cale. Erau împreun? de  nicio lun? ?i deja î?i dorea un copil cu ea.

Zis ?i f?cut. Dup? jum?tate de an, Mirabela, la care se mutase între timp, i-a spus c? e îns?rcinat?. Raj a înnebunit de fericire ?i a decis s? se însoare cât mai repede cu femeia pe care, î?i spunea el, o a?tepta de o via??.

Într-o zi îns?, Raj sim?i o nelini?te pe care nu o mai avusese de ceva timp ?i pe care nu o în?elegea.  Mirabela îi d?duse totu?i cu picioarele în sus toate previziunile sale sumbre despre viitor. Femeia, cu mul?i ani mai în vârst? decât el, îl rupsese de via?a liniar? pe care o tr?ia, doar aparent fericit, ?i nu pricepea de ce sim?ea agita?ia de odinioar?.

În acea sear? se culc? îngrijorat dar avu grij? s?-?i ascund? starea de spirit fa?? de Mirabela.  Diminea?a îns? se trezi devreme,… speriat. Dup? ce ?i-a dat seama c? totul fusese doar un co?mar, filmul visului i se perind? prin fa?a ochilor, de parc? tr?ise totul aivea.  Deschise jurnalul, uitat demult într-un sertar din dormitor, ?i not?:

“Am deschis ochii într-un loc unde, pentru un moment, am sim?it c? m? sufoc. Dup? câteva clipe, mi-am dat seama c? era doar o impresie. Nu vedeam nimic, nu auzeam nimic dar sim?eam o umezeal? cald?. Am încercat s? îmi mi?c picioarele, dar parea ca sunt cufundat în ap?. Oricât m-am zb?tut nu am g?sit niciun punct de sus?inere. Dup? alte câteva momente, în care m-am comportat ca un submarin în deriv?, am dat peste ceva. Moale ?i la fel de cald, dar mult mai dur decât lichidul în care m? agitam. Am reu?it s? prind cu mâna de acel ceva care imediat s-a mi?cat ?i m-a lovit. Nu simt durere, dar îmi e fric?…”

Închise caietul dezam?git c? aceast? reamintire a “faptelor” nu l-a ajutat s? se lumineze ?i se întoarse în pat lâng? Mirabela. Cu ochii închi?i, îi c?ut? sânul ?i adormi imediat.

Ceasul de?tept?tor a sunat apoi obraznic ?i amândoi se trezir?. F?r? s? sufle o vorb? despre cele petrecute, Raj se preg?ti s? plece la facultatea de fizic?, la care intrase fluierând cu doar o lun? în urm?, iar Mirabela la noua ei slujb?. Nimeni din familia lui Raj nu în?elegea de ce viitoarea so?ie a fiului lor insista s? munceasc?, dar aceasta îi rugase respecte aceast? dorin??, mai ales c? ceea ce alesese parea interesant.  De curând se înfiin?ase în ora? o firm? care se ocupa cu… îmbun?t??irea imagina?iei. Dup? cum i se explicase la interviu, clien?ii poten?iali vor fi antreprenori de succes sau chiar persoane publice, care pl?teau bani grei pentru a li se inocula ceea ce angaja?i ca Mirabela n?scoceau.

În acea zi, Raj ?i-a a?teptat iubita cu mare ner?bdare.  Mirabela i-a povestit c? a avut chiar ocazia s? lucreze pentru primul ei client, adic? pentru unul dintre “neferici?i”, a?a cum erau neoficial supranumi?i. Îl chema Cristian Radovanu, era proprietarul celei mai mari companii de prelucrarea a o?elului din sudul ??rii. Avea o familie foarte numeroas?, iar la birou nu trecea o zi f?r? s? fie cautat de cel pu?in 20 de persoane care veneau la el cu diferite propuneri de parteneriate. Mirabela a intuit imediat ce l-ar putea stimula. S-a apucat de treab? ?i în câteva zeci de minute a scris o poveste de care Radovanu s-a îndr?gostit imediat.

Pe parcus ce o citea, afaceristul a aflat c? este un cresc?tor de cai la o mic? ferm? din Asia. A sim?it cum este s? c?l?reasc? nebune?te prin p?durea ce îi înconjura casa. A v?zut apoi  or??elul în?esat cu pagode ce p?rea de departe doar o pictur? pe un petec de piele. La marginea unui drum pr?fuit, îl a?tepta so?ia înc?rcat? de cump?r?turi. La întoarcere s-au ?inut în bra?e ferici?i c? se au unul pe cel?lalt. De?i îi pl?ceau la nebunie caii, Radovanu nu reu?ise s? “viseze” a?a frumos niciodat?. Pe m?sur? ce parcurgea rândurile Mirabelei scrise me?te?ugit, omul sim?ea când ar?i?a soarelului, când mireasma unui pâlc de flori, când grumazul cald al calului. Dup? ce a terminat de citit, îmb?tat de poveste,  a întrebat naiv ce ar mai putea face acum. Dup? cum fusese instruit?, Mirabela i-a spus c? este programat pentru s?pt?mâna viitoare la aceea?i ora. Atât.

Raj a ascultat cuminte povestirea dar a devenit curios despre dedesupturile acestei tehnici. Nu se reg?sea în povestea lui Radovanu, dar voia s? afle de la Mirabela care sunt urm?torii pa?i, unde se dore?te s? se ajung? cu aceste pove?ti servite contra cost. Nu a primit niciun r?spuns ?i a trebuit s? accepte, f?r? argumente, c? succesul “terapiei” ?ine tocmai de p?strarea secretului profesional. Mirabela i-a spus apoi în glum? c? s-ar putea, la un moment dat, s? aib? ?i el nevoie de serviciile firmei.

Tocmai când voia s? îi spun? Mirabelei c? are în plan s? înceap? ?i el o activitate cel pu?in interesant? ca a ei, telefonul a început s? sune s?lbatic. Era tat?l s?u adoptiv care i-a spus alarmat s? deschid? televizorul….Speriat de tonul tatalui s?u, Raj termin? rapid convorbirea ?i porni aparatul. Mirabela îi v?zu figura însp?imântat? ?i se a?ez? cuminte lâng? el pe canapea.

“…atacul furibund al Chinei asupra Rusiei a început din senin cu peste 500 de avioane care au bombardat bazele militare ?i localit??ile rusesti de la grani?a cu Mongolia .  Conform unor estim?ri neoficiale aproximativ 500 de mii de solda?i ?i trei divizii de câte 5000 de blindate au  invadat deja o parte din teritorul Kazakhstanului. Urmeaz? în câteva clipe un mesaj al pre?edintelui român referitor la aceast? situa?ie extrem de grav?….”

Cei doi se uitau ului?i la ce anun?ase crainicul ?i înc? sperau c? e doar o glum? proast?. Mirabela schimba posturile într-un ritm aproape isteric dar ?tirea era cât se poate de real? ?i era repetat? la nesfâr?it indiferent de televiziune. În mesajul c?tre na?iune, pre?edintele a anun?at pe un ton grav faptul c? toate statele, inclusiv România s-au declarat neutre în acest conflict, a sf?tuit popula?ia s? nu intre în panic?, dar a declarat stare de urgen??.

Zilele urm?toare, îns?, situa?ia s-a agravat. Chiar dac? niciun oficial nu recuno?tea,  Cel de-al Treilea R?zboi Mondial începuse.

Dup? dou? luni, consiliul de ap?rare a decretat mobilizare general?. Raj a primit ordinul de încorporare dup? câteva zile de la anun?. Mirabela plângea în fiecare zi. Totul se n?ruise într-un mod atât de nedrept. Avea s? nasc? în câteva luni un copil f?r? ca tat?l s? fie lâng? ea. Raj i-a promis c? nu se va duce la r?zboi ?i c? se va ascunde când vor veni s? îl ia.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

O bubuitur? zdruncin? trenul care scâr?âi din toate încheieturile. Raj se trezi cu o durere îngrozitoare de picior, la câ?iva metri de locul exploziei. Se uit? în jur, dar nu v?zu decât corpuri sfârtecate. În rest p?dure…, de o parte ?i de alta a ?inei distruse.  Cu o bucat? de c?ma?? strânse piciorul care sângera ?i lu? o arm? ce z?cea lâng? corpul unuia dintre colegii lui de unitate. Printre copaci z?ri ceva ce sem?na a c?rare ?i hotârî s? o urmeze. Vântul adia u?or aducând cu el o mireasm? ce i se p?rea cunoscut?.

Dup? aproape o or? de mers, copacii începur? s? se r?reasc? ?i Raj v?zu o cas?. În curte se putea distinge  o siluet?. Când s-a apropiat Raj a v?zut c?, de?i era pe teritoriul chinez, femeia era caucazian?. Când l-a v?zut, aceasta a ?ipat.  Raj a strigat în englez? c? nu vrea s? îi fac? niciun rau ?i c? e soldat român. Dup? câteva clipe, u?a casei s-a deschis ?i în parg ?i-a f?cut apari?ia un b?rbat chelios, care i-a spus r?nitului s? se apropie. Dar nu în englez? ci în române?te.

L-au invitat în?untru ?i l-au ajutat s? î?i schimbe bandajul. Raj era surprins de coinciden?? ?i nu contenea s? îi întrebe cum de locuiesc aici. I-au spus c? au decis s? plece din România cu pu?in timp înainte de începe r?zboiul. So?ia acestuia i-a servit cu un ceai, dup? care a început s? preg?teasc? masa. Nu apuc? s? m?nânce de dou? ori din legumele fierte preg?tite, c? lui Raj i se f?cu foarte r?u.  Îl ajutar? s? ajung? la patul din camera vecin?, unde adormi în câteva clipe.

Un scâr?it îl trezi violent.  Camera era acum luminat? doar de lun?, iar r?coarea nop?ii îl f?cu s? renun?e pentru un timp la ideea de a adormi la loc. Pe noptier? g?si o carte ce p?rea foarte veche. Schiop?tând se îndept? spre fereastr? pentru a vedea mai bine ce con?ine. O r?sfoi ?i dintre pagini c?zu o fotografie pe care Raj o privi consternat pre? de câteva minute… Se îndrept? apoi c?tre noptier? unde g?si un creion ?i o bucat? de hârtie, pe care scrise febril câteva rânduri:

“Draga mea,

Sper c? e?ti teaf?r? ?i s?n?toas?. ?i eu sunt bine momentan, dar r?zboiul asta teribil nu ?tiu dac? m? va cru?a. Dac? va fi a?a, vreau s? te rog ceva ?i mi-a? dori s? respec?i acest lucru cu sfin?enie. A? dori s? ai grij? de copilul nostru mai mult decât ai avut grij? de oricine altcineva pân? acum, iar dac? va fi b?iat te implor s? nu îl nume?ti ca pe mine.

Al tau.”

Raj împ?turi hârtia ?i pe spate mâzg?li adresa Mirabelei, f?r? îns? a-i men?iona numele. L?s? scrisoarea pe noptier?.  Se strecur? apoi afar? din cas? ?i ie?i din curte….

O împu?c?tur? secer? lini?tea de mormânt a nop?ii. Cheliosul ie?i din cas? s? vad? ce se petrece ?i se îngrozi când îl v?zu pe Raj intins cu fa?a în jos. Glon?ul pe care ?i-l tr?sese în cap ie?ise prin ceaf? din care acum curgea sânge în valuri. ?ocat de cele întâmplase, încerc? s? ridice cadavrul dar v?zu c? acesta avea în mân? o hartie mototolit?.  Oricât de terifiant? i se p?ru aceast? întâmplare, omul nu putu s? î?i re?in? mirarea când descoperi fotografia pe care ?tia c? o pusese în cartea de pe noptier?. Hotârî c? e cel mai bine s? îl îngroape cum se va cr?pa de ziu?. Întors în cas? îi explic? so?iei ce tremura îngr?mdit? într-un col? al camerei c? nu e niciun pericol, dar c?  tân?rul soldat s-a sinucis. Adormi încercând s?-?i explice de ce acel tân?r nefericit, c?ruia nu apucase nici s? îi afle nici m?car numele a vrut s? î?i ia zilele. Apoi ce c?uta cu fotografia în care cheliosul era cu iubita sa din tinere?e, îns?rcinat? în luna a ?asea ?i pe care scrisese recent într-un moment de melancolie ?i cu gândul la posteritate: “Eu împreun? cu Mirabela ?i fiul meu, la acea vreme înc? nen?scut, Raj.  Cristian Radovanu.”

În noapte se auzi un nechezat de cal… La câteva mii de kilometri distan??, fiul Mirabelei  se mi?ca în voie în pântec, eliberat parc? de mâna fratelui ?i tat?lui s?u Raj, ce nu îl l?sase pân? atunci s? ias? la lumin?.

under: Diverse

Leave a response


Your response:

(insereaza codul din stanga)

Categories

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X